• અલગ રેશન કાર્ડ મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે અલગ રેશન કાર્ડ મેળવી શકું?

    તાલુકામાં મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૬૫ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારશ્રી નોકરી કરતા હોય તો સંબંધિત સંસ્થાના પગારની વિગત સહિતના પ્રમાણપત્રની નકલ.
   • જે રેશન કાર્ડમાંથી અલગ રેશન કાર્ડ બનાવવાનું હોય તે અસલ રેશન કાર્ડ અથવા રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કર્યાના અસલ પ્રમાણપત્રો.
   • રહેઠાણનો પુરાવો.
   • ઈન્કમટેક્ષ ભરતા હોય તો ઈન્કમટેક્ષ નંબર (P.A.N.)નો પુરાવો.
   • સેલ્સટેક્ષ ભરતા હોય તો સેલ્સટેક્ષ નંબરનો પુરાવો.
   • જમીન વિહોણા ખેત મજુર હોય તો તે અંગેના દાખલાની નકલ.
   • ગેસ જોડાણ ધરાવતા હોય તો તે અંગેની સંબંધિત ગેસ એજન્સીની પહોંચની નકલ.