• રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કરી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે,
    શહેરી વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૪ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • રેશનકાર્ડ.
   • મૃત્યુના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર.
   • છુટાછેડાના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો છુટાછેડાનો કરાર.
   • લગ્નના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો