• રેશન કાર્ડમાં નામ અથવા સુધારા-વધારા
  (સરનામા સિવાય)ની નોંધ કરવા

   હું કઈ રીતે રેશન કાર્ડમાં નામ અથવા સુધારા-વધારા
   (સરનામા સિવાય)ની નોંધ કરાવી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે,
    શહેરી વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૭ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org