• સ્થળાંતર કરવાને કારણે રેશનકાર્ડમાં કમી કર્યાની નોંધ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે સ્થળાંતર કરવાને કારણે રેશનકાર્ડમાં કમી કર્યાની નોંધ કરાવી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે, શહેરી
    વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૬ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org