• રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરાવી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે, - શહેરી વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૩ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • રેશનકાર્ડ.
   • જન્મના કારણે ઉમેરો હોય તો જન્મનું પ્રમાણપત્ર
   • જન્મના કારણે ઉમેરો હોય અને ઉંમર પાંચ વર્ષ કે તેથી વધુ હોય તો અગાઉ નામ નથી નોંધાવ્યું તેવું સોગંદનામું.
   • લગ્નના કારણે ઉમેરો હોય તો પિયર પક્ષેથી કાર્ડમાં નામ કમી કર્યાનું મામલતદારશ્રીનું પ્રમાણપત્ર.
   • લગ્નના કારણે ઉમેરો હોય તો પિયર પક્ષના રેશનકાર્ડની નકલ તથા અગાઉ નામ નથી નોંધાવ્યું તેવું સોગંદનામું.
   • છુટાછેડાના કારણે ઉમેરો હોય તો છુટાછેડાનો કરાર તથા નામ કમીનો મામલતદારશ્રીનો દાખલો.