• ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ મેળવી શકું?

    તાલુકામાં મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૬૬ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • જે વ્યાજબી ભાવની દુકાનનું કાર્ડ ધરાવતા હોય તે દુકાનના સંચાલકશ્રીનું કાર્ડ નંબર, જનસંખ્યાની વિગત દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર અથવા ખોવાયેલ રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ.
   • ફાટી ગયેલ અથવા બગડી ગયેલ કાર્ડને બદલે ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવાનું હોય તો ફાટેલું / બગડેલું અસલ રેશન કાર્ડ.