• ઝીંગા ઉછેર / મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે જમીનની માંગણી બાબત

   હું કઈ રીતે ઝીંગા ઉછેર / મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે
   જમીનની માંગણી કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૬ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • માંગણીવાળી જમીનનું સ્થળ સ્થિતિ દર્શાવતું પંચનામું અસલમાં
   • અરજદારનો સંબંધિત તલાટી રૂબરૂ આપવામાં આવેલ જવાબ અસલમાં.
   • અરજદારની લેખિત કબુલાત / બાંહેધરી અસલમાં.
   • સંબંધિત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવેલ ઠરાવ.
   • અરજદાર કંપની / પેઢી હોય તો તેના રજીસ્ટ્રેશનની પ્રમાણિત નકલ.
   • કંપની/પેઢી વતી અરજી કરી હોય તો અરજદારને અધિકૃત કર્યાનો પુરાવો અથવા કંપની/પેઢી હોય તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની સભામાં પસાર
    કરવામાં આવેલ ઠરાવની નકલ કંપનીના સીલ સાથે.
   • આ જ હેતુ માટે અગાઉ જમીન આપેલ હોય તો તેના હુકમનો નંબર-તારીખ નકલ સાથે.
   • માંગણીવાળા જમીનના ગામ ન.નં. ૭/૧૨ ના ઉતારાની નકલ.
   • માંગણીવાળા જમીનના ગામ ન.નં. ૬ (હક્કપત્રક) માં કરેલ તમામ ફેરફાર નોંધોની નકલ.
   • માંગણીવાળા જમીન સંપાદન હેઠળ છે કે કેમ? (જમીન સંપાદન અધિકારીશ્રીનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર)
   • અરજદારે તાલીમ મેળવેલ હોય તો તેના પ્રમાણપત્રની નકલ.
   • ચાલુ નાણાંકીય વર્ષની વાર્ષિક આવક અંગેના આધાર/પુરાવા.
   • વાર્ષિક સદ્ધરતા અંગેના આધાર પુરાવા.
   • મત્સ્ય ઉદ્યોગ ખાતાના ઉમરગાવ તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે મેળવેલ તાલીમ અંગેના પુરાવા.
   • મત્સ્ય ઉદ્યોગ કમિશ્નરશ્રી દ્વારા આપવામાં આવેલા "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર / અભિપ્રાય".
   • માંગણીવાળા જમીન દરિયા કિનારે આવેલ હોય તો સંબંધિત પોર્ટઓથોરીટીના કાર્યક્ષેત્રમાં અથવા તો તેની નજીક હોય તો સક્ષમ અધિકારીશ્રી
    દ્વારા આપેલ "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર / અભિપ્રાયની નકલ".
   • માંગણીવાળા જમીનની સ્થળ સ્થિતિ દર્શાવતો નકશો.
   • માંગણી બાબતે તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટની નકલ.
   • વ્યક્તિગત કિસ્સામાં અરજી ઉપર અરજદારનો ફોટોગ્રાફ.
   • કંપની/પેઢીના કિસ્સામાં અરજી ઉપર કંપની/પેઢીનું નામ તથા સીલનો સિક્કો મારવો.