• વ્યક્તિગત કિસ્સામાં સરકારી પડતર જમીનની માંગણી (ખેતી હેતુ માટે / લેન્ડ કચેરી દ્વારા)

   હું કઈ રીતે વ્યક્તિગત કિસ્સામાં સરકારી પડતર જમીનની માંગણી
   (ખેતી હેતુ માટે / લેન્ડ કચેરી દ્વારા) કરી શકું?

    જાહેરનામામાં જણાવેલ સમય મર્યાદામાં પ્રાંત અધિકારીશ્રીને પરિશિષ્ટ-૧/૭ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • મામલતદારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ કુટુંબની વાર્ષિક આવકનો દાખલો.
   • અરજદારના કુટુંબની વિગતો.
   • અરજદારના રહેઠાણનો પુરાવો.
   • અરજદારની જાતિનો દાખલો.
   • એકસાલી ધોરણે જમીન ખેડી હોય તો તેની ૭/૧૨ ની નકલ.
   • ખેડુત ખાતેદાર હોય તો ગામ નમૂના નંબર ૮-અ તથા ૭/૧૨ ની નકલો.
   • માજી સૈનિકના કિસ્સામાં નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા અંગેના પુરાવા.
   • માજી સૈનિકના કિસ્સામાં સૈનિક કલ્યાણ કેન્દ્રનો દાખલો.