• નાના / સીમાંત ખેડુત હોવાનો દાખલો મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે નાના / સીમાંત ખેડુત હોવાનો દાખલો મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૨૯ મુજબ   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ
   • સોગંદનામું
   • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું
   • ધારણ કરેલ જમીનોની વિગત દર્શાવતુ પત્રક
   • ગામ ન.નં. ૭/૧ર ની પ્રમાણિત નકલ
   • ગામ ન.નં. ૮–અની પ્રમાણિત નકલ
   • ગામ ન.નં. ૬ની પ્રમાણિત નકલ
   • સબ રજીસ્ટ્રારના ઉતારાની પ્રમાણિત નકલ
   • જમીન ખરીદવા માગતા હોય તેના ૭/૧ર, ૮–અ ની પ્રમાણિત નકલો