• મીઠા ઉદ્યોગ માટે જમીન ભાડાપટ્ટે મેળવવા અંગે

   હું કઈ રીતે સ્મશાન/કબ્રસ્તાન માટે જમીન નીમ કરાવી કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૩ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • મંડળીના સભ્યોની વિગત દર્શાવતું પત્રક.
   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ.
   • જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • પ્રોસેસ ફી નું ચલન.
   • માંગણીવાળી જમીનના ગામ ન.નં. ૭/૧૨ ની પ્રમાણિત નકલો..
   • માંગણીવાળી જગ્યાનો નકશો.
   • મંડળી / પેઢીના કિસ્સામાં નોંધણી પ્રમાણપત્ર.
   • સહકારી મંડળીના કિસ્સામાં બંધારણ તથા પેટા નિયમોની નકલ.
   • આવકવેરા અંગે કાયમી ખાતા નંબરનો આધાર (PAN).
   • છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ઓડિટેડ હીસાબો.
   • છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું બેંક ખાતાનું શાખપત્ર.
   • અરજદારનો અનુભવ / પ્રવૃત્તિની વિગતો.
   • મીઠા ઉદ્યોગ માટેનો સુચિત પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ.