• પંચાયત હસ્તક ઝાડ કાપવાની મંજુરીની માંગણી અંગે

   હું કઈ રીતે પંચાયત હસ્તક ઝાડ કાપવાની મંજુરીની માંગણી કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૬ મુજબ   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ.
   • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું.
   • ઝાડ કાપવા માટે પંચાયતની કારોબારી સભાનો ઠરાવ.
   • તા. ૨૭-૫-૬૩ ના સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ કબુલાતનામું.
   • પંચાયતની મિલ્કત વેસ્ટ થયાનો પુરાવો.
   • જે જમીનમાં ઝાડ આવેલ હોય તેની ગામ ન.નં. ૭/૧૨ તથા ગામ ન.નં. ૬ની પ્રમાણિત નકલ.