• નકલ માટેની અરજીઓ નિકાલ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે નકલ માટેની અરજીઓ નિકાલ કરવાની
   બાબતની મંજુરી મેળવી શકું?

    સંબંધિત કલેક્ટરશ્રી ને, પરિશિષ્ટ-૧/૪૩ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org