• ખેતીની જમીનમાં / માલિકીની જગ્યામાં આવેલ લીલા ઝાડ કાપવાની મંજુરી બાબત (ખાનગી માલિકીની જમીનમાં)

   હું કઈ રીતે ખેતીની જમીનમાં / માલિકીની જગ્યામાં આવેલ લીલા ઝાડ કાપવાની મંજુરી (ખાનગી માલિકીની જમીનમાં) મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૭ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો જવાબ.
   • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું.
   • સોગંદનામું.
   • જે જમીનમાંથી ઝાડ કાપવાની મંજુરી મેળવવાની હોય તેની ગામ ન.નં. ૭/૧૨ની પ્રમાણિત નકલ.
   • ગામ ન.નં.૬ ની પ્રમાણિત નકલ.
   • ગામ ન.નં.૮-અ પ્રમાણિત નકલ.
   • નકશો (તલાટી/સર્કલ ઓફિસર ધ્વારા પ્રમાણિત)