• ખેતીની જમીનો એકત્રિત કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે ખેતીની જમીનો એકત્રિત કરાવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૨૭ મુજબ   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારશ્રીએ તલાટી કમ મંત્રી રૂબરૂ આપેલ જવાબ
   • સ્થળસ્થિતિ અંગેનું પંચનામું.
   • જે જમીન એકત્રિત કરવાની હોય તેના અધતન ગામ.ન.નં. ૭/ ૧ર, નં. ૮– અ તથા નં–૬ ની તમામ ઉત્તરોતર ફેરફાર નોંધો
   • જમીનના નકશાનું ટ્રેસીંગ