• ખેતીના હેતુ માટે ગણોતધારા હેઠળ પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર (પ્ર.સ.પ્ર.)ના નિયંત્રણો દુર કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે ખેતીના હેતુ માટે ગણોતધારા હેઠળ પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર (પ્ર.સ.પ્ર.)ના નિયંત્રણો દુર કરી શકું?

    પ્રાંત અધિકારીશ્રીને, પરિશિષ્ટ - ૧/૧૯ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • સંબંધિત વિસ્તારમાં તલાટી કમ મંત્રી રૂબરૂ આપેલ જવાબ.
   • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું.
   • તલાટી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ચેકલીસ્ટ.
   • ગામ નં. ૮-અ તથા ૭/૧૨ ની છેલ્લા ૧૫ વર્ષના પાણી પત્રકની નકલ.
   • ગામ ન.નં.-૬ ની તમામ નકલ.
   • ગામે એકત્રીકરણ યોજના અમલમાં હોય તો એકત્રીકરણ તકતાની નકલ.
   • નકશાના ટ્રેસીંગની નકલ.