• સરકારી ખાતા / કચેરીઓને જમીનની માંગણી બાબત

   હું કઈ રીતે સરકારી ખાતા / કચેરીઓને જમીનની માંગણી કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રી ને, પરિશિષ્ટ-૧/૨ મુજબ અરજી કરવી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • માંગણીવાળી જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું અંગેનું પંચનામું.
   • માંગણીવાળી જમીનની ૭/૧૨ ની પ્રમાણિત નકલ..
   • માંગણીવાળી જમીનનો નકશો (તલાટી તથા સર્કલ ઓફિસર દ્વારા પ્રમાણિત).
   • વિભાગ / ખાતાની મંજુરીનો હુકમ / પત્ર.