• ગણોતધારાની કલમ-૬૩/AA અન્વયે મંજુરી

   હું કઈ રીતે ગણોતધારાની કલમ-૬૩/AA અન્વયે મંજુરી મેળવી શકું?

    જીલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૨૨ મુજબ ગણોતધારા કલમ-૬૩ AA મુજબની મંજુરી માટે જમીન ખરીદનારે અરજી કરવાની રહે છે.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ.
   • ખરીદનાર સંસ્થાનો રૂબરૂ જવાબ.
   • અરજદારે ધારણ કરેલ જમીન ૧૯પ૧–પરથી અરજીની તારીખ સુધીના ગામ.ન.નં. ૭/૧રની નકલો.
   • અરજદારે ધારણ કરેલ જમીનનો સંબંધિત ગામ.ન.નં.૬ (હક્કપત્રક) નોંધની તમામ નકલો.
   • ગામ ન.નં ૮–અ ના ઉતારાની નકલ.
   • ઝોર્નિગ સર્ટીફીકેટની નકલ.
   • જમીનનો સમાવેશ ટી.પી. સ્કીમ હેઠળ થતો હોય તો એફ. ફોર્મની નકલ.
   • જમીન વેચાણ રાખનાર સંસ્થા /સોસાયટી /મંડળી હોય તો,

       >  રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ ની નકલ.

       >  બંધારણની નકલ/ આર્ટીકલ ઓફ એસોસિએશન અને મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનની નકલ.

       >  છેલ્લા ૩ વર્ષની ઓડિટ રીપોર્ટની નકલ.

       >  સંસ્થા/ મંડળીની આર્થિક સધ્ધરતા બાબતેના આધાર પુરાવા.

   • ખરીદ કરેલ છે તે જમીનના નકશાના ટ્રેસીંગની નકલ.
   • ૧૦ હેકટર જમીન ખરીદવાની હોય તો ઉઘોગ કમિશ્નરશ્રીનું પ્રમાણપત્ર.
   • બાંધકામનો સુચિત પ્લાન.
   • વેચાણ રાખેલ જમીનના રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ તથા અનુક્રમણિકા નં.૨ ની પ્રમાણિત નકલ
   • વેચાણ વ્યવહાર અંગે ઈ–ધારા કેન્દ્ર ખાતે થયેલ વેચાણ વ્યવહારની ફેરફાર નોંધની કાચી નકલ.
   • પંચનામાની વિગતે પ્રશ્નવાળી જમીનમાં ઓ.એન.જી.સી., ગુ.વિ.કા ની લાઈન આવતી હોય તો તેનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર.
   • કા.પા.ઈ.પા.યો.વિ.૩નું રેખાનિયંત્રણ ધારા હેઠળનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર.