• ગામતળ અને સીમ તળના વાડા કાયમ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે ગામતળ અને સીમ તળના વાડા કાયમ કરાવી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૫ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • કબજા હક્કની રકમ ભરવા બાબતેનું સંમતિપત્રક.
   • અરજદારનો જવાબ.
   • જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • ગામ નમૂના નં. ૭/૧૨, ૮/અ તથા ફેરફાર નોંધ નમુના નં.-૬ ની નકલો.
   • અરજદારના રહેઠાણના પુરાવા.
   • વાડાની જમીનનો ચતુ:સીમા સહ નકશો.
   • વાડા રજીસ્ટરે નોંધાવ્યાનો તલાટીશ્રીનો દાખલો.
   • અરજદારના બે પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટોગ્રાફ.