• ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૨૮ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ
   • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું
   • સોગંદનામું
   • જે જમીન ધારણ કરતા હોય તેની ગામ ન.નં.–૭ / ૧ર, નં. ૮–અ, તથા ન.નં. ૬ની પ્રમાણિત નકલ
   • જે જમીન વેચાણ લેવાની હોય તેના અદ્યતન ગામ ન. નં. ૭ / ૧ર, નં. ૮–અ, ન.નં. ૬ની પ્રમાણિત નકલ