• એકત્રીકરણ યોજના હેઠળ બ્લોક વિભાજનની મંજુરી આપવા બાબત

   હું કઈ રીતે એકત્રીકરણ યોજના હેઠળ બ્લોક વિભાજનની મંજુરી મેળવી શકું?

    સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીને, પરિશિષ્ટ-૧/૨૫ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદાર નો રૂબરૂ જવાબ.
   • સ્થળસ્થિતિ અંગેનું પંચનામું.
   • સહકબજેદારો વચ્ચે હિસ્સા પાડવાનાં હોય તો તમામ સહકબજેદારોના સંમતિપત્રક.
   • વેચાણ રાખનારનો સંમતિ જવાબ.
   • સંબંધિત જમીનના ગામ ન.નં. ૭ / ૧રના ઉતારાની નકલ.
   • ૭/૧ર માં સમાવિષ્ટ તમામ ગામ ન.નં. ૬ ની નકલો.
   • અરજદારે ધારણ કરેલ જમીનના ગામ ન.નં. ૮– અ ના ઉતારાની નકલ.
   • એકત્રીકરણ તકતાની નકલ.
   • સંબંધિત જમીનની નકશાનું ટ્રેસીંગ.
   • માંગણી મુજબની મંજુરી અંગે હિસ્સા દર્શાવતા નકશાનું ટ્રેસીંગ.
   • અન્ય ઈસમને હિસ્સે વેચાણ કરવા માંગતા હોય તો વેચાણ રાખનાર ખેડુત ખાતેદાર હોવાનો પુરાવો.