• બીનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત રીતે સરકારી પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓ માટે જ)

   હું કઈ રીતે બીનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત રીતે સરકારી
   પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓ માટે જ) કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને પરિશિષ્ટ-૧/૧૦ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારના કુટુંબની વિગતો.
   • બજાર કિંમત ભરવા અંગેની સંમતિ રુ. ૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર.
   • ખાતાના વડાનો નોકરી સંબંધનો દાખલો.
   • નિયત નમુનાનું એફીડેવીટ.
   • અરજદારનો જવાબ.
   • જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • રહેઠાણનો પુરાવો.
   • માંગણીવાળી જમીનની છેલ્લા ૧ વર્ષની ૭/૧૨ની નકલ/સીટી સર્વે વિસ્તારમાં માંગણી હોય તો પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ.
   • ગા.ન.નં. ૬ની લાગુ પડતી નકલો
   • ઝોનીંગ સર્ટિફિકેટ
   • મુળ પગાર અંગેના પુરાવા અરજી જે માસમાં કરેલ હોય તે માસના
   • વતન અંગેનો પુરાવો
   • જો પત્ની/પતિ સરકારી નોકરી કરતા હોય તો ખાતાના વડાનો દાખલો, અરજી કર્યા તારીખનો પગારનો પુરાવો, મુળવતન અંગેનો પુરાવો.
   • સરકારી કર્મચારી પોતે/પત્ની/આશ્રિતના નામે મિલકત ધરાવતા હોય તો તેના પુરાવા.
   • અરજદારનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ.