• બિનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત સરકારી પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત માજી સૈનિકો માટે જ)

   હું કઈ રીબિનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત સરકારી પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત માજી સૈનિકો માટે જ) કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૧ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારના કુટુંબની વિગતો.
   • બજાર કિંમત ભરવા અંગેની સંમતિ રુ. ૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર.
   • બજાર કિંમત ભરવા અંગેનું બાંહેધરીપત્ર રુ. ૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર.
   • સંબંધિત મામલતદારશ્રીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો.
   • અરજદારનો જવાબ.
   • જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • રહેઠાણનો પુરાવો.
   • ડીસ્ચાર્જ બુકની પ્રમાણિત નકલ.
   • માંગણીવાળી જમીનની છેલ્લા ૧ વર્ષની ૭/૧૨ ની નકલ/સીટી સર્વે વિસ્તારમાં માંગણી હોય તો પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ.
   • ગા.ન.નં. ૬ની લાગુ પડતી નકલો
   • નિવૃત્ત થયા અંગેના પુરાવા.
   • જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ કેન્દ્રનો દાખલો.
   • ઝોનીંગ સર્ટિફિકેટ.
   • ગુજરાતના વતની હોવા અંગેનો પુરાવો.