• બીનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત રીતે સરકારી પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત અપંગ અરજદારો માટે જ)

   હું કઈ રીતે બીનખેતીના હેતુ માટે વ્યક્તિગત રીતે સરકારી
   પડતર જમીનની માંગણી (ફક્ત અપંગ અરજદારો માટે જ) કરી શકું?

    જિલ્લા કલેકટરશ્રીને પરિશિષ્ટ-૧/૯ મુજબ   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારના કુટુંબની વિગતો.
   • બજાર કિંમત ભરવા અંગેની સંમતિ રુ. ૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર.
   • સોગંદનામું.
   • સંબંધિત મામલતદારશ્રીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો.
   • અરજદારનો જવાબ.
   • જમીનની સ્થળ સ્થિતિનું પંચનામું.
   • રહેઠાણનો પુરાવો.
   • સીવીલ સર્જનનો અપંગ અંગેનો દાખલો.
   • સમાજ કલ્યાણ ખાતા તરફથી આપેલ ઓળખકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ.
   • માંગણીવાળી જમીનની છેલ્લા ૧ વર્ષની ૭/૧૨ની નકલ/સીટી સર્વે વિસ્તારમાં માંગણી હોય તો પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ.
   • ગા.ન.નં. ૬ની લાગુ પડતી નકલો
   • ઝોનીંગ સર્ટિફિકેટ
   • અરજદાર પોતાના નામે કોઈ મિલકત ધરાવતા હોય તો તેના પુરાવા
   • અરજદારનો ફોટોગ્રાફ.