• માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો

   હું કઈ રીતે માહિતી મેળવવા માટેની અરજી કરી શકું?

    કલેકટર કચેરી.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org