• સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે. (તા.નવસારી)

   હું કઈ રીતે સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે મંજુરી મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૬ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • ઉંમર અંગેનો દાખલો (દા.ત. સ્કુલ લીવીંગ સર્ટીફીકેટ, જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા સિવિલ સર્જનનો દાખલો)
   • રહેઠાણના પુરાવા (રેશનકાર્ડ, મતદાર ફોટો ઓળખકાડ, ગ્રામ પંચાયત /મ્યુનિ. ટેક્ષ બીલ /લાઈટ બીલ /ટેલીફોન બીલ /વિ પૈકી એક)