• નિકાલની સમય મર્યાદા

  ફી


  • અસલ પ્રમાણપત્ર તથા તેની (૩) ઝેરોક્ષ નકલ
  • પાસપોર્ટ ની ઝેરોક્ષ નકલ
  • ભારતનું ચૂંટણીપંચના ઓળખકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ તથા ટેક્ષ/ટેલીફોન/વીજળીબીલ
  • એમ્બેસી નો પત્ર
  • જોબ ઓફર લેટર
  • ઓથોરીટીપત્ર (મુળ વ્યકિત વતી અન્ય વ્યકિત દસ્તાવેજ પ્રમાણિત કરવા અરજી કરનાર વ્યકિત માટે)
  • એફીડેવીટ પ્રમાણિત કરવાના કિસ્સામાં જે નોટરી પાસે એફીડેવીટ કરાવેલ હોય તે નોટરીનું નામ તેમનું પુરેપુરુ સરનામું અરજીમાં અલગથી દર્શાવવાનું રહેશે.