• વિડીયો સીનેમા લાયસન્સ મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે વિડીયો સીનેમા લાયસન્સ મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ને, પરિશિષ્ટ – ૧/૬ર મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • સ્થાનિક સંસ્થા (નગરપાલિકા / ગ્રામ પંચાયત) નુ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર
   • ચારિત્ર્ય અંગેનો સ્થાનિક પોલીસનો દાખલા
   • ઉંમરનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ અથવા જન્મનો દાખલો અથવા સીવીલ સર્જનનો દાખલો)
   • રહેઠાણનો પુરાવો (નગરપાલિકા / ગ્રામ પંચાયત ટેક્ષ બીલ, લાઈટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, મતદાર ઓળખકાર્ડની નકલ, ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ પૈકી ગમે તે એક)
   • ધંધાના સ્થળની માલિકી પુરાવા (પ્રોપર્ટી કાર્ડ, ટેક્ષબીલ, ૭/૧રની નકલ) ભાડાની જગ્યા હોય તોભાડા કરારની નકલ.
   • જગ્યાની સ્થળસ્થિતિનો માપ સાથેનો નકશો (ત્રણ નકલમાં)
   • આગ, અકસ્માત સામે સાવચેતીના રાખેલ સાધનોની વિગત