• સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર ખરીદવા જવા N.O.C આપવા બાબત

   હું કઈ રીતે સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર
   ખરીદવા જવા N.O.C આપવાની બાબત માટે મંજુરી મેળવી શકું?

    જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૦ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org