• સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર વર્ણન દાખલ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર વર્ણન દાખલ કરવા બાબતની મંજુરી મેળવી શકું?

    જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૫ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • હથિયાર અંગે પઝેશન સર્ટિફીકેટ (સંબંધિત પોલીસ સ્‍ટેશન)
   • અસલ પરવાનો
   • હથિયાર ખરીદ કર્યાના પુરાવા (બિલ, ખરીદ વાઉચર)