• જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો ટેક ઓવર કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો
   ટેક ઓવર કરવા મંજુરી મેળવી શકું?

    જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૮૭ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • હાલમાં ધારણ કરતા અને અત્રે ના જીલ્‍લામાં નોંધાવવાના છે તે પરવાનાની પ્રમાણિત નકલ (બે નકલમાં)
   • રહેઠાણનો પુરાવો (નગરપાલિકા/ગ્રામ પંચાયત ટેક્ષ બીલ, લાઇટબીલ, ટેલીફોન બીલ મતદાર ઓળખ કાર્ડની નકલ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્‍સ પૈકી ગમે તે એક)
   • રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ
   • જે જિલ્‍લા / શહેરનો પરવાનો ધારણ કરતા હોય, તે જિલ્‍લા / શહેરના લાયસન્‍સ અધિકારીશ્રીનું નિયત નમૂનાનું N.O.C (અસલમાં)