• જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ–૧/પર મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદાર સરકારી નોકરીમાં હોય તો ખાતાના વડાનું 'ના વાંધા પ્રમાણપત્ર'
   • ઉંમરનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ અથવા જન્મનો દાખલો અથવા સીવીલ સર્જનનો દાખલો)
   • રહેઠાણનો પુરાવો (નગરપાલિકા/ગ્રામ પંચાયત ટેક્ષ બીલ, લાઈટબીલ, ટેલીફોન બીલ, મતદાર ઓળખ કાર્ડની નકલ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ પૈકી ગમે તે એક)
   • શારીરિક જોખમ હોવા અંગેનો આધાર
   • નાણાંકીય જોખમ હોવા અંગેનો આધાર
   • રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ.