• જાતરક્ષણ હથિયાર પરવાનો રદ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે જાતરક્ષણ હથિયાર પરવાનો રદ
   કરવાના બાબત માટે મંજુરી મેળવી શકું?

    જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૧ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અસલ પરવાનો
   • મરણ થયેલ હોય તો મરણનો દાખલો / વેચાણનો પુરાવો
    / તબદીલ કર્યાનો પુરાવો / બીજા કોઇ કારણો કે જેવા કે કોર્ટ આદેશ વગેરે
   • હથિયાર સંબંધિત પોલીસમાં જમા કરાવ્‍યાનો દાખલો