• રક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્યુ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે રક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્યુની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ને, પરિશિષ્ટ–૧/૪૯ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • હથિયાર અંગે પઝેશન સર્ટિફીકેટ (સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનનું) (પરિશિષ્ટ–ર/૪૯મુજબ)
   • અસલ પરવાનો
   • રીન્યુ ફી ચલણથી સ્સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં જમા કરાવ્યાનું અસલ ચલણ
   • રિવોલ્વર / પિસ્તોલ માટેના ૧ વર્ષના રૂ. પ૦/– મુજબ
   • ૦.રર રાઈફલ / બ્રીજલોડ ગન માટે ૧ વર્ષના રૂ. ર૦/– મુજબ
   • રીપીટીં ગરાઈફલ માટે ૧ વર્ષના રૂ. ૩૦/– મુજબ
   • એમ.એલ.ગન માટે ૧ વર્ષના રૂ. પ/–
   • પરવાનો એકી સાથે વધુમાં વધુ ત્રણ વર્ષ માટે રીન્યુ થઈ શકશે.
   • રેશનકાર્ડની નકલ