• ઝેરી જણસોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો પરવાનો મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે ઝેરી જણસોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો
   પરવાનો મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ – ૧/પ૯ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • ચારિત્ર્ય અંગેનો પોલીસનો દાખલો.
   • સ્થાનિક સંસ્થા (નગર પાલિકા / ગ્રા.પં.) નું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર
   • સ્થળની માલિકી અંગેના પુરાવા (પ્રોપર્ટી કાર્ડ, ટેક્ષ બીલ, ૭/૧રની નકલ) / ભાડાની જગ્યા હોયતો ભાડા કરારની નકલ.
   • જગ્યાની સ્થળસ્થિતિનો માપ સાથેનો નકશો. (ચાર નકલમાં)
   • સ્ક્રુટીની ફી રૂા. ૧૦૦ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં જમા કરાવ્યાનું અસલ ચલણ.