• પાક રક્ષણ માટેના પરવાના રીન્‍યુ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે પાક રક્ષણ માટેના પરવાના રીન્‍યુ કરવાના બાબત માટે મંજુરી મેળવી શકું?

    સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૪ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • હથિયાર અંગે પઝેશન સર્ટિફીકેટ (સંબંધિત પોલીસ સ્‍ટેશન)
   • અસલ પરવાનો
   • રીન્‍યુ ફી ચલણથી સ્‍ટેટ બેંક ઓફ ઇન્‍ડીયામાં જમા કરાવ્‍યાનું અસલ ચલણ (ચલણ અત્રેની શાખામાં રૂબરૂ આવી અગાઉ થી નોંધાવવાનું રહેશે.)