• દારૂખાનાના વેચાણ માટેનો હંગામી પરવાનો મેળવવા અંગે

   હું કઈ રીતે દારૂખાનાના વેચાણ માટેનો હંગામી
   પરવાનો મેળવવા અંગેની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ–૧/પ૬ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • ચારિત્ર્ય અંગેનો સ્થાનિક પોલીસનો દાખલો
   • સ્થાનિક સંસ્થા (નગર પાલિકા /ગ્રામ પંચાયત ના વાંધા પ્રમાણપત્ર)
   • ઉંમરનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ સર્ટિફીકેટ અથવા જન્મનો દાખલો અથવા સીવીલ સર્જનનો દાખલો)
   • ધંધાના સ્થળની માલિકી પુરાવા (પ્રોપર્ટી કાર્ડ, ટેક્ષ બીલ, ૭/૧ર ની નકલ)
   • રહેઠાણનો પુરાવો (નગર પાલિકા/ગ્રામ પંચાયત, ટેક્ષ બીલ, લાઈટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, મતદાર ઓળખ કાર્ડની નકલ, ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ પૈકી ગમે તે એક)
   • ભાડાની જગ્યા હોય તો ભાડા કરારની નકલ)
   • સ્ક્રુટીની ફી રૂા. ૧૦૦ ચલણથી સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયામાં જમા કરાવ્યાનું અસલ ચલણ
   • જગ્યાની સ્થળસ્થિતિનો માપ સાથેનો નકશો (ત્રણ નકલમાં)
   • આગ, અકસ્માત સામે સાવચેતીના રાખેલ સાધનોની વિગત
   • શોપ એકટનું લાયસન્સ