• દારૂખાનાનું ઉત્પાદન કરવાનો પરવાનો મેળવવા અંગે

   હું કઈ રીતે દારૂખાનાનું ઉત્પાદન કરવાનો પરવાનો મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ–૧/પ૪ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • ચારિત્ર્ય અંગેનો સ્થાનિક પોલીસનો દાખલો
   • સ્થાનિક સંસ્થા (નગર પાલિકા /ગ્રામ પંચાયત ના વાંધા પ્રમાણપત્ર)
   • અનુભવ અને લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર
   • ઉંમરનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ સર્ટિફીકેટ અથવા જન્મનો દાખલો અથવા સીવીલ સર્જન દાખલો)
   • રહેઠાણનો પુરાવો (નગર પાલિકા/ગ્રામ પંચાયત ટેક્ષ બીલ, લાઈટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, મતદાર ઓળખ કાર્ડની નકલ, ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ પૈકી ગમે તે એક)
   • ધંધાના સ્થળની માલિકી પુરાવા (પ્રોપર્ટી કાર્ડ, ટેક્ષ બીલ, ૭/૧ર ની નકલ)
   • ભાડાની જગ્યા હોય તો ભાડા કરારની નકલ
   • સ્કુ્રુટીની ફી રૂા. ર૦/– ચલણથી સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયામાં જમા કરાવ્યાનું અસલ ચલણ
   • જગ્યાની સ્થળસ્થિતિનો માપ સાથેનો નકશો (ત્રણ નકલમાં)
   • ફેકટરી ઈન્સપેકટરશ્રીનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર.
   • આગ, અકસ્માત સામે સાવચેતીના રાખેલ સાધનોની વિગત
   • કુશળ વ્યકિતને નોકરીમાં રાખેલ હોવોની વિગત તથા
   • કામે રાખવામાં આવનાર તમામનો વીમો ઉતરાવેલ હોવાનો પુરાવો.