• દારૂખાના વેચાણ પરવાનો રિન્યુ કરવા બાબત

   હું કઈ રીતે દારૂખાના વેચાણ પરવાનો રિન્યુ
   કરવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    સંબંધિત સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી / પ્રાંત અધિકારીશ્રીને,
    પરિશિષ્ટ–૧/પ૭ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનનો અભિપ્રાય
   • અસલ પરવાનો
   • ભાડાની જગ્યા હોય તો ચાલુ ભાડા કરારની નકલ
   • ફાયર સેફટીના સાધનો વસાવ્યા છે. તે અંગે ફાયર બિગ્રેડનું પ્રમાણપત્ર.
   • રિન્યુઅલ ફી રૂા. ૧પ૦/–ચલણથી સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં ૦૦૭૦-અધર એડીએમ સદરે જમા કરાવ્યાનું અસલ ચલણ