સુચનો    ::   વોટર્સ લિસ્ટ માં તમારું નામે ચકાસો https://ceo.gujarat.gov.in    ::   "છોડો લાઈન...આવો ઓનલાઈન.." લોગીન કરો https://www.digitalgujarat.gov.in    ::   આ નિશાન મારું છે મારી તાકાત, મારો મત    ::   તમારું મતદાન લોકતંત્રનું પ્રાણ -મત છે તાકાત    ::   મતદાન એ આપણો હક્ક છે    ::   વૃદ્ધ હો યા જુવાન સબ કરે મતદાન !    ::   ૧૮ વર્ષની ઉમર કરી લીધી પાર મળ્યો હવે મત નો અધિકાર ના કરીએ તેને બેકાર    ::   નારી બની કર્યું માનવ જીવન પાવન, મતદાન કરી કરીએ લોકતંત્ર પાવન    ::   છે આ સૌની જવાબદારી, મત આપે સૌ નર- નારી    ::   મતદાન એ આપનો હક છે, અધિકાર છે તેથી મહિલાઓ અવશ્ય મતદાન કરીએ    ::   "મત આપવો આપણો અધિકાર, બદલામાં ના લો કોઈ ઉપહાર"    ::   નવસારી જીલ્લો આપનું સ્વાગત કરે છે.