• વિધવા હોવા અંગેનું તથા આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે વિધવા હોવા અંગેનું તથા
   આવકનું પ્રમાણપત્ર મંજુરી મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રી / તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારની અરજી
   • અરજદારનો તલાટી રૂબરૂ જવાબ
   • પંચનામુ
   • રહેઠાણનો પુરાવો (ટેલીફોન બીલ / લાઈટ બીલ / મ્ય્ુનિસિપલ ટેક્ષ બીલ, ગમે તે એક)
   • મરણનો દાખલો
   • ઉંમર અંગેનો દાખલો (સ્કુલ લિવિંગ સર્ટીફિકેટ / સિવિલ સર્જનનો દાખલો. મ્યુનિસિપાલીટી અથવા તલાટીશ્રીનો)
   • આવક અંગેના પુરાવા
   • સોગંદનામુ (પરિશિષ્ટ ૪/૪૮ મુજબ)
   • રેશનકાર્ડની નકલ