• વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત

   હું કઈ રીતે વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા મંજુરી મેળવી શકું?

    સ્વ.પેન્શનરના કાયદેસર સીધી લીટીના વારસદાર આવી અરજી કરી શકે છે.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • વારસદારોનો હક્ક જતો કરવા સંબંધે રૂબરૂ જવાબ
   • વારસદારોનો હક્ક જતો કરવાની એફીડેવીટ
   • પંચનામુ (પરિશિષ્ટ–૪ /૪૭ મુજબ)
   • પેઢીનામુ (તલાટીશ્રી દ્બારા આપવામાં આવેલ)
   • સ્વ. પેન્શનરનો મરણનો દાખલો
   • પી.પી.ઓ યુકત નકલ
   • નિયુકિત ફોર્મની પ્રમાણિત નકલ
   • રેશનકાર્ડની નકલ
   • પેન્શન ચુકવણા કચેરીના પત્રની પ્રમાણિત નકલ