• હું કઈ રીતે સોલવન્સી સર્ટીફીકેટ મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧ (અરજીનો નમુનો).   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો જવાબ
   • સોગંદનામું
   • સ્થળસ્થિતિ અંગેનું પંચનામુ
   • સંયુકત ધારણ કરતાં મિલ્કતના સંબંધમાં સંમતિપત્ર
   • જમીન હોય તો ગા.ન.નં. ૭/૧ર ની અને ગા.ન.નં.–૬ની પ્રમાણિત નકલો.
   • મકાન હોય તો આકારણી પત્રકની/સીટી સર્વેના પ્રોપર્ટીકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ.