• અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિ માટેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત

   હું કઈ રીતે અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિ માટેનું
   પ્રમાણપત્ર મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રી ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે અને
    ઝોનલ અધિકારીશ્રી શહેરી વિસ્તાર માટે ને, પરિશિષ્ટ-૧/૪૦ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • રેશનકાર્ડ
   • રહેઠાણ અંગેનો પુરાવો, મિલ્કત/મકાનમાં ખરીદીનો દસ્તાવેજ
   • ટેલીફોન બીલ/ મોબાઈલ ફોનનું બીલ (છેલ્લા મહીનાનું)
   • ભાડા પહોંચ
   • શાળા છોડયા અંગેનો દાખલો
   • જાતિ અંગેનો દાખલો