• હું કઈ રીતે આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકું?

    મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૩૬ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • કુટુંબના સભ્યોની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
   • અરજદારનો તલાટી સમક્ષ રૂબરૂ જવાબ
   • પંચનામું
   • રહેઠાણ અંગેનું પુરાવો
   • રેશનકાર્ડ
   • છેલ્લા માસનું ટેલીફોન બીલ–લેન્ડલાઈન સહિત મોબાઈલ ફોનનાં બીલોની વિગત આપવી
   • છેલ્લા માસનું લાઈટ બીલ
   • નોકરી કરતાં હોયતો આવકનો પુરાવો
   • ધંધો/વ્યવસાયના પુરાવા
   • ધંધો/વ્યવસાયના આવકના છેલ્લા વર્ષના સરવૈયાની નકલ તથા ઇન્કમટેક્ષની નકલ