• રહેઠાણ અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત
  (ફકત રોજગાર વિનિમય કચેરીમાં નામ નોંધાવવા માટે)

   હું કઈ રીતે રહેઠાણ અંગેનું પ્રમાણપત્ર
   મેળવવાની મંજુરી મેળવી શકું?

    સંબંધિત મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૪૧ મુજબ.   Jan Seva Kendra, Navsari

   Office of The Collector & District Magistrate
   Court Rd, Kachiyawadi,
   Kaliawadi, Navsari,
   Gujarat - 396445

   8:30 A.M To 5:30 P.M
   +91 2637 246299
   http://premium-wordpress-themes.org
  • નિકાલની સમય મર્યાદા

   ફી


   • અરજદારનો રૂબરૂ જવાબ
   • પંચનામું
   • શાળા છોડયા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
   • રહેઠાણનો પુરાવો (લાઈટ બીલ / ટેલીફોન બીલ / મ્યુ. ટેક્ષ બીલ ગમે તે એક)
   • રેશનકાર્ડ
   • મતદાર ફોટો ઓળખકાર્ડ