સુચનો    ::   વોટર્સ લિસ્ટ માં તમારું નામે ચકાસો https://ceo.gujarat.gov.in    ::   "છોડો લાઈન...આવો ઓનલાઈન.." લોગીન કરો https://www.digitalgujarat.gov.in    ::   નવસારી જીલ્લો આપનું સ્વાગત કરે છે.